top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO OBJEDNATELE UBYTOVÁNÍ V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ SKALNÍ CHATA VALENTÝNA

 

Poskytovatel ubytování:
Filip Valášek
IČ: 03937224
U Vlkovska 18, Havlíčkův Brod 58001

final-5.jpg

1. Obecná ustanovení
Filip Valášek, IČ: 03937224 (dále jen "Ubytovatel"), tímto vydává ve smyslu ust., § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník"), tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen "VOP"):

Předmětem těchto VOP Ubytovatele je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb objednateli (dále jen "Klient"). VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi Ubytovatelem a Klientem. Potvrzením Nabídky Ubytovatele, resp. rezervace Klienta (dále jen "Rezervace"), uznává Klient následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

2. Rezervace služeb
Objednat pobyt v ubytování s názvem Skalní chata Valentýna, lze písemnou formou ) nebo telefonicky (v takovém případě je však objednávka považována za přijatou až po jejím písemném potvrzení - po odeslání fakturačních údajů a následném potvrzení termínu pobytu).

Rezervaci může provést Klient pro sebe nebo ve prospěch třetí osoby. Rezervaci může Ubytovatel potvrdit Klientovi stejnou formou, kterou byla provedena.

Rezervace (Objednávka) musí obsahovat:
• jméno a příjmení Klienta
• termín pobytu (od-do)
• kontaktní údaje Klienta: telefonní číslo, adresu trvalého bydliště, e-mail
• počet objednaných osob (dospělé osoby / děti), u dětí uvést věk
• druh a počet objednaných doplňkových služeb (je-li požadováno, např. ubytování zvířete, jiné požadavky, ... atp.)

Ubytovatel předběžné rezervace obvykle zpracovává do 72 hodin. Potvrzuje předběžné rezervace, zamítá předběžné rezervace, nebo navrhuje Klientovi jiný termín.
Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením od Ubytovatele - zasláním faktury, přednostně elektronickou formou. Klient je povinen se s potvrzením rezervace seznámit a nejpozději do 72 hodin nahlásit případné změny.

Rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace (ve faktuře).

3. Platební podmínky
Pro potvrzení rezervace se platí záloha ve výši minimálně 50% z ceny za ubytování, obvykle do 5-ti dnů od vytvoření rezervace (vystavení faktury). Úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet Ubytovateli, není-li dohodnuto jinak. 

Cenu za ubytování a služby, jakož i zálohu, je Klient povinen uhradit převodem na bankovní účet Ubytovatele.

4. Storno podmínky a nedojezd
Pokud Klient odstoupí od uzavřené smlouvy (Klient - objednávka, Ubytovatel - zaslání faktury), je povinen hradit provozovateli níže uvedené storno poplatky z celkové ceny pobytu.

Storno poplatky činí:
• 50 % z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy do 30 dnů před smluveným datem zahájení pobytu,
• 100% z ceny pobytu, dojde-li k odstoupení od smlouvy méně než 14 dnů před smluveným datem zahájení pobytu.

Individuální storno podmínky - v individuálních případech může být Ubytovatelem navrhnut jiný termín ubytování.
Individuální storno podmínky, příp. přesunutí termínu ubytování mohou být mezi Ubytovatelem a Klientem individuálně upraveny výlučně písemnou formou. 

Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a klientovi je účtováno 100% z ceny pobytu.

bottom of page